Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KUNSTENDESIGNVEILING.NL

 

1     De Overeenkomst

1.1. Deze Overeenkomst.Deze Overeenkomst vormt de juridische vastlegging van uw rechten en verplichtingen en die van Kunstendesignveiling.nl (hierna “Kunstendesignveiling”, “wij” dan wel “ons” of “onze”) met betrekking tot de diensten van Kunstendesignveiling.nl die worden aangeboden via de Kunstendesignveiling.nl site (gezamenlijk “Kunstendesignveiling Diensten”). De aanmelding voor Kunstendesignveiling Diensten is gratis. Door u aan te melden voor de Kunstendesignveiling diensten wordt u Lid en stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst en u herbevestigt deze overeenkomst iedere keer als u gebruik maakt van Kunstendesignveiling Diensten. Wij raden u aan deze Overeenkomst af te drukken, te bewaren op een veilige plaats en deze steeds te raadplegen voordat u een transactie aangaat via de Kunstendesignveiling diensten. Wij wijzen u erop dat deze Overeenkomst van tijd tot tijd kan worden aangepast conform de procedure in artikel 1.3 hieronder.

1.2. Gehele Overeenkomst.Deze Overeenkomst bestaat uit (a) ons Privacy Beleid, (b) de Veilingregels, (c) overige voorwaarden of regels als genoemd in artikel 2.2. Tezamen vormen deze onderdelen de gehele overeenkomst tussen Kunstendesignveiling en u betreffende de Kunstendesignveiling diensten en zij vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met u.

1.3.Wijziging van deze Overeenkomst.Kunstendesignveiling behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de Kunstendesignveiling.nl site te plaatsen. Wanneer wij hiertoe overgaan, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op de home page (www.Kunstendesignveiling.nl). Aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle Veilingen en andere activiteiten op of via de Kunstendesignveiling diensten en de relatie van het Lid met Kunstendesignveiling vanaf vier weken na de datum van plaatsing op de site (of een latere datum zoals bij die plaatsing aangegeven). Als u de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van vier weken. U dient uw deelname aan Veilingen en gebruik van de Kunstendesignveiling diensten dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie. Veilingregels kunnen worden gewijzigd op kortere termijn, zoals beschreven in artikel 5.1 hieronder.

1.4.Plaats van uitvoering en toepasselijk recht.

  • Kunstendesignveiling.nl is gevestigd in Nederland met vestigingsplaats te Amsterdam en BTW nummer . Iedere Veiling wordt geacht plaats te vinden in Nederland.
  • Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, kunnen op niet-exclusieve basis worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

 

2. Aanmelden

2.1. Aanmelding

U verbindt zich ertoe bij uw aanmelding voor Kunstendesignveiling Diensten uw naam, adres en andere gevraagde gegevens correct op te geven. Als u Verkoper bent of als u een bod uitbrengt in een Veiling waar het Overzicht dit vereist, kan u worden gevraagd gegevens te verstrekken betreffende een creditcard of andere betaalkaart; in dat geval dient u zich er van te vergewissen dat (a) u volledig bevoegd bent tot gebruik van die kaart, zowel wanneer u de gegevens aan Kunstendesignveiling verstrekt als ten tijde van het gebruik ervan en (b) dat u voldoende krediet hebt om alle kosten te dekken die u maakt door uw gebruik van de Kunstendesignveiling diensten. Als door u opgegeven gegevens op enig moment onjuist blijken of dienen te worden geactualiseerd, dient u deze onverwijld te corrigeren via ‘Mijn Kunstendesignveiling’ -gedeelte van deze site. Het is een lid van Kunstendesignveiling.nl daarnaast niet toegestaan schutting-, vloek-, haatdragende, tot haat aanzettende, discriminerende, lasterlijke, pornografische en/of obscene woorden of termen, of woorden of termen die als zodanig ervaren kunnen worden, als gebruikersnaam te kiezen. Tevens is het niet geoorloofd de naam van een Internetsite, of enige verwijzing naar een Internetsite, als gebruikersnaam op te geven dan wel te hanteren.

 

2.2. Overige Voorwaarden.

Om u te kunnen aanmelden voor Kunstendesignveiling Diensten dient u (a) bevoegd te zijn om overeenkomsten aan te gaan betreffende de producten en diensten waarop u biedt of die u ter verkoop aanbiedt en (b) 18 jaar of ouder te zijn als u handelt als individu.

 

3 Persoonsgegevens en Privacy

3.1. Gebruik van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens, zoals contactgegevens en betalingsgegevens die door u zijn opgegeven, worden door ons verstrekt aan partijen bij bepaalde Veilingen (zie de Veilingregels) waaraan u deelneemt, uitsluitend om de beoogde Veiling transactie te kunnen faciliteren of te onderzoeken. Kunstendesignveiling kan “cookies” of andere technische maatregelen gebruiken om uw ervaring met Kunstendesignveiling Diensten te personaliseren waarbij ook uw password kan worden opgeslagen.

3.2. Privacybeleid.

Kunstendesignveiling´s Privacy Beleid maakt onderdeel uit van deze Overeenkomst en door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u tevens in met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals beschreven in het Privacy Beleid. Kunstendesignveiling zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of verstrekken aan anderen dan vermeld in het Privacy Beleid, tenzij u Kunstendesignveiling daarvoor toestemming hebt gegeven, hetzij bij uw aanmelding, hetzij op een ander moment. Wij behouden ons echter het recht voor persoonsgegevens zonder uw toestemming bekend te maken indien wij daartoe worden verplicht op grond van de wet of in antwoord op een rechtsgeldig verzoek van een handhavings- of overheidsinstantie.

3.3.Geheimhouding door Leden.

Tenzij anders overeengekomen met Kunstendesignveiling, is het u niet toegestaan gebruik te maken van informatie over andere Leden die toegankelijk is via de Kunstendesignveiling diensten of die aan u wordt verstrekt door Kunstendesignveiling of een ander Lid (bijvoorbeeld gebruik van e-mail adressen van Leden voor spamming) anders dan voor het aangaan van transacties via de Kunstendesignveiling diensten of voor zover anderszins uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze Overeenkomst.

 

4. Veilingregels

4.1. Veiling en Veilingregels.

De Kunstendesignveiling diensten stellen u in staat deel te nemen aan diverse soorten veilingen (gezamenlijk: “Veilingen”). Beschrijvingen van de Veilingen, de wijze van deelneming en de regels die op de Veilingen van toepassing zijn, zijn hier uiteengezet (de “Veilingregels”). U dient zich ervan te vergewissen – door de Veilingregels te lezen – dat u begrijpt hoe de Veilingen werken voordat u aan een Veiling gaat deelnemen. De Veilingregels kunnen vanwege ontwikkelingen in onze dienstverlening van tijd tot tijd worden aangepast, zowel om Veilingen toe te voegen (of te verwijderen) of om de wijze waarop een specifieke Veiling wordt gehouden bij te stellen. Om die reden dient u op de hoogte te blijven van de Veilingregels.

 

5. Verkopen of bieden in een veiling

5.1. Relevante Informatie.

De informatie die door verkopers in een Veiling (“Verkopers”) in Overzichten of anderszins, of door bieders wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te veilen of geveilde object. Bijvoorbeeld, dergelijke informatie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel met een of meer Leden en mag niet worden gebruikt om de diensten of producten van een Lid in het algemeen aan te prijzen. Als u in een Overzicht een hyperlink naar een andere site plaatst, dient ook zo’n hyperlink direct relevant te zijn. Kunstendesignveiling behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie of hyperlinks te verwijderen of verwijdering daarvan te gelasten.

5.2. Bindend Bod.

Behalve voorzover aangegeven in artikel 5.3 en 5.4 zijn uitgebrachte biedingen in alle Veilingen bindend. Dit betekent dat het uitbrengen van een bod in een Veiling via uw Kunstendesignveiling account (door u of door een ander die uw account gebruikt) niet kan worden ingetrokken en dat u daardoor rechtsgeldig bent gebonden. Als uw bod succesvol is, komt automatisch een overeenkomst tot stand tussen u en de Verkoper op het moment dat de Veiling sluit.

5.3 Bindend Karakter van Omschrijvingen.

In deze overeenkomst wordt de term “Omschrijving” gebruikt als aanduiding van de beschrijving door de Verkoper van de producten of diensten die deze ter Veiling aanbiedt via de Kunstendesignveiling diensten, met inbegrip van op die Veiling van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. De plaatsing van een Omschrijving van producten of diensten ter veiling via uw Kunstendesignveiling account (door u of door een ander die uw account gebruikt) wordt bindend en kan niet meer worden ingetrokken op het moment dat het eerste bod in de desbetreffende Veiling is uitgebracht.

5.4. Eigendom van de Verkoper.

Door producten of diensten aan te bieden voor een Veiling, maakt u kenbaar dat u rechtsgeldig eigenaar bent en bevoegd bent de eigendom over te dragen aan een ieder die een succesvol bod uitbrengt in die Veiling.

5.5. Juistheid van Overzichten.

U dient producten of diensten in een Omschrijving voor opname in de Kunstendesignveiling diensten nauwkeurig te beschrijven en u bent aansprakelijk voor fouten of omissies in dergelijke beschrijving. Vermelding van merknamen of andere aanduidingen van herkomst of makerschap die u in een Omschrijving opneemt dienen geheel juist te zijn en mogen Leden niet kunnen misleiden.

5.6. Verboden.

Als Verkoper is het uw verantwoordelijkheid u ervan te vergewissen dat de verkoop van de producten of diensten, de Overzichten die u opgeeft en alle mededelingen (met inbegrip van het plaatsen van een gebruikersbeoordeling) die u doet in verband met een Veiling (a) geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of rechtspersoon, (b) geen toepasselijke wetgeving schenden, met inbegrip van strafrecht, onrechtmatige daad en andere regelgeving en (c) niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist, onbetrouwbaar of misleidend zijn.

5.7. Verboden Materiaal.

In aanvulling op artikel 5.6 hierboven (maar zonder daaraan af te doen), is het u zonder uitdrukkelijke toestemming van Kunstendesignveiling niet toegestaan te kopen of verkopen c.q. ter verkoop aan te bieden dan wel een bod uit te brengen op producten op de – van tijd tot tijd aangepaste – lijst Verboden Materiaal (onderdeel van de veilingregels).

5.8. Manipulatief Bieden.

U dient zich te onthouden van manipulatief bieden. In het bijzonder geldt voor Verkopers dat zij niet mogen bieden in hun eigen Veiling, hetzij via hun eigen account hetzij via de account van een ander Lid.

5.9.Voorwaarden Verkoper.

De Verkoper bepaalt de contractuele voorwaarden die gelden tussen biedende Leden en Verkopers betreffende te veilen producten of diensten, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Op de Verkoper, en niet op Kunstendesignveiling, rust de verplichting om biedende Leden op de hoogte te stellen van de voorwaarden en de Verkoper en het biedende Lid dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de toepasselijke wetgeving.

5.10. Intellectuele eigendom van Kunstendesignveiling.

U erkent dat alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op en betreffende de Kunstendesignveiling diensten eigendom zijn van Kunstendesignveiling (of van een aan haar gelieerde partij). Behalve voor zover noodzakelijk om deel te nemen aan Veilingen of andere handelingen te verrichten zoals voorzien in deze Overeenkomst, is het u niet toegestaan deze eigendommen te gebruiken.

 

6. Prijzen en Betaling

6.1. Valuta.

Elke Veiling wordt gehouden in een enkele muntsoort, zoals gekozen door de Verkoper bij het opstellen van het desbetreffende Overzicht, en alle verschuldigde bedragen dienen in die valuta te worden betaald. Voor uw gemak kan Kunstendesignveiling soms naar andere valuta omgerekende bedragen tonen, gebaseerd op de meest recente informatie die tot haar beschikking staat. Hoewel Kunstendesignveiling zich redelijkerwijs inspant voor de juistheid van de gehanteerde wisselkoersen, zullen de daadwerkelijke kosten in uw eigen valuta afhangen van de wisselkoersen die worden gehanteerd door uw bank of de instantie die uw creditcard of betaalkaart uitgeeft. Kunstendesignveiling is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de daadwerkelijke kosten en het door Kunstendesignveiling opgegeven omgerekende bedrag.

6.2. Tarieven.

  • De Verkoper stemt in met betaling aan Kunstendesignveiling van de tarieven zoals vermeld in het Tarievenoverzicht, waaronder in ieder geval: (a) een vergoeding voor iedere Veiling waarvoor een winnend bod wordt verkregen. U bent ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Kunstendesignveiling gerechtigd is het bedrag of de wijze van berekening van haar tarieven van tijd tot tijd bij te stellen, op voorwaarde dat het bedrag of de wijze van berekening duidelijk wordt vermeld op het moment dat het product of de dienst ter Veiling wordt aangeboden. Door het plaatsen van een kavel op Kunstendesignveiling.nl verklaart u zich akkoord met deze tarieven.
  • Nadat de Veiling is gesloten, het winnende bod is uitgebracht of na een andere handeling die betaling uitlokt, zoals hier aangegeven in het Tarievenoverzicht, zullen de kosten aan de Verkoper en Koper in rekening worden gebracht, waarbij wij gebruik maken van de gegevens over de Koper en Verkoper waarover wij beschikken. Wij behouden ons het recht voor om verschuldigde bedragen in rekening te brengen op wekelijkse of andere reguliere basis.
  • Kosten voor de verkoper die voortvloeien uit een Veiling transactie worden slechts dan niet in rekening gebracht indien de Verkoper op voor ons bevredigende wijze aantoont zowel (a) dat de verkoop van het te veilen item niet is doorgegaan en (b) dat het niet doorgaan van de verkoop niet te wijten is aan enig doen of nalaten of niet-nakomen van verplichtingen door de Verkoper.
  • Kosten voor de Koper die voortvloeien uit een Veiling transactie worden slechts dan niet in rekening gebracht indien de Koper op voor ons bevredigende wijze aantoont zowel (a) dat de verkoop van het te veilen item niet is doorgegaan en (b) dat het niet doorgaan van de verkoop niet te wijten is aan enig doen of nalaten of niet-nakomen van verplichtingen door de Koper.
  • Wij kunnen van tijd tot tijd nieuwe of aanvullende diensten toevoegen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd – ofwel door ons of door een aangewezen derde partij – op de voorwaarden zoals die zullen worden aangeduid wanneer een dergelijke dienst wordt aangeboden.

6.3. Betaling
.

De koper zal Verkoper het eindbod + eventuele bijkomende kosten (Vooraf in de omschrijving aangegeven door de verkoper) betalen. Na ontvangst van deze betaling, zal de verkoper overgaan tot levering van het aangekochte item aan Koper.

6.4. Belasting
.

De prijzen van alle producten en tarieven zijn inclusief BTW (indien van toepassing), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.5. Betalingsvoorwaarden.

De betalingstermijn is 7 dagen. Kunstendesignveiling.nl b.v. behoudt zich het recht voor uw account op non-actief te stellen indien de rekeningen niet op tijd worden betaald. Kunstendesignveiling.nl b.v. zal administratiekosten en incassokosten voor te laat betalen bij u in rekening brengen. Deze kosten zijn in eerste aanleg 15% van het factuurbedrag en kunnen oplopen tot een bedrag van 250 euro per factuur.

 

7. De rol van Kunstendesignveiling.nl

7.1. De rol van Kunstendesignveiling

Kunstendesignveiling heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door, de Verkoper – of dit nu een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon. Kunstendesignveiling heeft geen zeggenschap over of verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van producten of diensten die worden geveild, de getrouwheid of juistheid van de Omschrijvingen, of de Verkoper de producten of diensten kan en zal leveren, dan wel of de biedende Leden voor die producten of diensten kunnen en zullen betalen. Kunstendesignveiling doet geen onderzoek naar de producten en diensten die ter veiling worden aangeboden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de toepasselijke Omschrijving, is Kunstendesignveiling geen partij bij de Veilingen en zorgt zij uitsluitend voor de technische middelen en het platform dat deze Veilingen mogelijk maakt. Kunstendesignveiling voert geen controle uit en is niet in staat om controle uit te voeren over de voltooiing of de rechtsgeldigheid van Veiling transacties. Hoewel het Leden niet is toegestaan, is het mogelijk dat een Lid informatie verstrekt of zich anderszins gedraagt op onzorgvuldige en illegale wijze of in overtreding van de verplichtingen van het Lid op grond van deze Overeenkomst. Daarom dient u bij het aangaan van een Veiling transactie dezelfde voorzichtigheid te betrachten – of u nu Verkoper of koper bent – als u zou doen wanneer u een vergelijkbare transactie offline zou aangaan.

7.2. Werking van Veilingen.

Kunstendesignveiling behoudt zich het recht voor om Veilingen voortijdig te sluiten of te verlengen, Overzichten te annuleren of in te trekken of bepaalde diensten in hun geheel te beëindigen, mochten dringende redenen van juridische of technische aard zijn om dat te doen (waaronder door Kunstendesignveiling of een Verkoper ondervonden technische problemen of problemen met Internet). Indien mogelijk zullen wij u tevoren in kennis stellen van zulke door Kunstendesignveiling te nemen maatregelen. Kunstendesignveiling zal zich er redelijkerwijs voor inspannen om biedingen die zijn geplaatst te verwerken, maar garandeert niet dat ieder bod zal worden ingediend. Het kan voorkomen dat deze site, of andere sites waarop de Kunstendesignveiling diensten worden aangeboden, tijdelijk niet beschikbaar zijn, al dan niet voorzien. Wij zijn niet contractueel (of anderszins) verplicht of gebonden om Veilingen aan te bieden, op deze of een andere site.

7.3. Intrekken van Veilingen.

Elk Lid erkent dat wij gerechtigd zijn een Veiling in te trekken die – op grond van informatie van derden of andere Leden – in strijd lijkt met deze Overeenkomst (met inbegrip van artikel 5.7, 5.8, 7.4 en 7.5). In zo’n geval zullen wij zowel de Verkoper en, waar voor ons redelijkerwijs mogelijk, de biedende Leden van het intrekken van de Veiling op de hoogte brengen.

7.4. Misbruik van Kunstendesignveiling Diensten.

Misbruik van de site van Kunstendesignveiling.nl dat door Kunstendesignveiling.nl bemerkt wordt, kan resulteren in een waarschuwing en/of uitsluiting van de diensten van Kunstendesignveiling.nl. Kunstendesignveiling behoudt zich het recht voor tot opschorting of beëindiging van accounts van Leden die tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen uit deze Overeenkomst of waarvan bij ons de indruk bestaat dat dat het geval is, bijvoorbeeld door het opgeven van onjuiste gegevens of ander misbruik van Kunstendesignveiling Diensten. Het is een ieder die een dergelijke opgeschorte of beëindigde account houdt niet toegestaan zich opnieuw in te schrijven voor Kunstendesignveiling Diensten zonder onze voorafgaande toestemming.

7.5. Controle van Overzichten.

Kunstendesignveiling heeft het recht, zonder daartoe verplicht te zijn, van tijd tot tijd na te gaan of in Omschrijvingen beschreven producten naar vermoeden zijn gestolen of anderszins illegaal worden aangeboden, door vergelijking met databestanden van Kunstendesignveilingen of andere derde partijen, handhavingsinstanties of historische gegevens waarover Kunstendesignveiling beschikt.

7.6. Verboden
.

U kunt een email sturen als er zaken zijn die inbreuk lijken te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere van toepassing zijnde wetgeving. Wij raden onze Leden aan van deze Dienst gebruik te maken.

 

8. Aansprakelijkheid van Kunstendesignveiling.nl

8.1. Aansprakelijkheid
.

Voor zover toegelaten op grond van de wet, bevrijdt u Kunstendesignveiling en haar onderaannemers, agenten en werknemers hierbij van aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met Veilingen, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) schade en aanspraken uit Overzichten, biedingen, mislukte of voltooide transacties, of ter Veiling aangeboden of daadwerkelijk verkochte producten of diensten.

8.2. Overmacht.

Kunstendesignveiling is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze Overeenkomst wegens redenen die redelijkerwijs buiten haar macht liggen.

8.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u of jegens enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (al dan niet voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze Overeenkomst).

8.4. Niet uitgesloten aansprakelijkheid.

De beperking van aansprakelijkheid van Kunstendesignveiling geldt niet voor aansprakelijkheid voor letselschade of voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van Kunstendesignveiling of een derde waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet kan uitsluiten, noch voor andere aansprakelijkheid die op grond van de wet niet mag worden uitgesloten. Dwingendrechtelijke bepalingen van consumentenbescherming worden door de bepalingen van dit artikel niet geraakt.

8.5. Vrijwaring.

U vrijwaart Kunstendesignveiling tegen alle kosten, vorderingen en aansprakelijkheid die voortvloeit uit tekortkomingen in de nakoming van deze Overeenkomst door u of via uw Kunstendesignveiling account.

 

9. Overig

9.1 Overdracht.

Kunstendesignveiling behoudt zich het recht voor om (een deel van) haar rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst over te dragen of te subcontracteren. Als wij dit recht uitoefenen, zullen wij op onze homepage (http://www.Kunstendesignveiling.nl/) de naam vermelden van de bedoelde derde aan wie rechten of verplichtingen zijn overgedragen of gesubcontracteerd. Het staat u in dat geval vrij deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het is u niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kunstendesignveiling rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

9.2 Onverbindendheid
.

Is of wordt enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan de overige bepalingen gebonden.